راه حل هایی برای مشکل ازدواج

اول ببينيم ازدواج چيست؟
ازدواج يعني بوجود آوردن و تداوم يك دوستي همانطور كه ممكن است دو نفر آقا و يا دو نفر خانم در خانه اي با هم زندگي كنند، اين بار يك خانم و يك آقامي خواهند در خانه اي با هم زندگي كنند و معلوم نيست كه چرا اينقدر پيچيده مي شود. چه كسي بايد ظرفها را بشويد؟ آن كسي كه وقت آزاد بيشتري دارد. چه كسي بايد خانه را تميز كند؟ آن كسي كه وقت آزاد بيشتري دارد و اگر هر دو كار مي كنند و خسته هستند بايد كارها بصورت كاملاً برابر و با كمك يكديگر انجام شود
هنگاميكه يك نفرمي خواهد از ديگري سوء استفاده كند و از زيرِ كار در برود اين فرمول بهم مي ريزد. اين دوستي بايد باعث تكامل و احساس بهتر در هر دو شود. حال ببينيم براي داشتن يك دوستي موفق بين يك زن و يك مرد يا ازدواج موفق چه عواملي لازم است
اول عشق: عشق يعني جستجويِ مداوِم معشوق، هنگاميكه معشوق نيست احساس دلتنگي ونيازِ با او بودن را داريم. عشق قاعده و قانون نمي شناسد. يكدفعه مي بينيدكله تان به سقف خورد و افتاديد پايين يعني كه عاشق شده ايد, آنهم عاشق چه كسي،‌ با هيچ يك از معيارها و برنامه ريزيهاي قبلي تان در مورد يك فرد مناسب نمي خواند
عشق نابيناست، نمي بيند، هيچ مانعي نمي شناسد، مانند يك پرندة نابينا خود را به هر طرف مي كوبد و باعث درد و رنج فراوان. عشق بايد بينا شود و براي بينا شدن به وقت و صبر نياز دارد. بايد به عشق وقت داد تا بينا شود اين وقت را ما از دو طريق به عشق  مي دهيم يكي چك كردن اينكه ارتباط روحي بين دو طرف وجود دارد يا خير و ديگري سيستم ارزشي مشابه
دوم ارتباط روحي: يعني ما با يك شخص ديگر براحتي حرف مي زنيم و حرفمان فهميده مي شود. لازم نيست يك مطلب را پنج بار تكرار كنيم تا طرف بفهمد كه ما منظورمان چيست؟ كه البته گاهي اوقات بعد از صد بار تكرار هم نمي فهمد. هنگاميكه مكالمه ها شيرين و زيباست و ساعتها طول مي كشد و هنوز هم حرف براي زدن داريم
خلاف آنهم, وقتي ارتباط روحي وجود ندارد, بعد از پنج دقيقه به بن بست مي رسيم.گفتگوها بي روح و ملال آورند، هيچوقت نمي توانيم راجع به يك موضوع جدي با هم بحث كنيم چون به زد و خورد و دعوا مي كشد و اينچنين مي فهميم كه در رابطة ما جاي ارتباط روحي خالي است و بايد به جدايي فكر كرد.
سوم سيستم ارزشي مشابه: زندگي زير يك سقف تصميم گيريهاي مشترك   مي طلبد كه از آنها فراري نيست. تا زماني كه با هم دوست هستيم و يك پيتزا با هم در پارك مي خوريم چندان متوجه تفاوتهاي خود نمي شويم ولي هنگامي كه بايد تصميم گرفت كه كجا بايد زندگي كنيم، ‌بچه هايمان را چگونه بزرگ كنيم‌، مبلهاي اتاق پذيرايي بايد به چه قيمت باشند. مبل شيك بخريم و قسطي و يا مبل نقد ونه چندان شيك. تضادها و تفاوتهاي ارزشي آغاز مي شوند
اگر شخصي به ما گفت كه شما براي خريدن خانه ثبت نام كرده ايد و اگر پانصد هزار تومان به من بدهيد شما را اول ليست قرار مي دهم و خيلي زود صاحبخانه شويد و اگر اين پول (رشوه) پرداخت نشود مي رويد ته ليست و حالا حالاها از خانه خبري نخواهد بود، چه مي كنيد

برگرفته از کتاب صدای سایش بال ها
نوشته علی اکبر نیکوصفت
….
درمان افسردگی Nikoosefat.com